Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 

Az Adatkezelési Szabályzat a Dr. Padló Kft. drpadlo.hu oldalon elérhető webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során, illetve az azt megelőző regisztráció során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA


Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása, amelyet a vevő a webáruházban történő regisztrálással, illetve regisztráció nélküli vásárlás esetén a vásárlás véglegesítésekor tud megadni az adatkezelési tájékoztatás elfogadásával.

 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA


A Dr. Padló Kft. a vevő megadott adatait kizárólag az alábbi célokból kezeli:

3.1. Adat 

Kötelezően megadandó adatok vásárláshoz: Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím. Regisztrációval történő vásárláshoz: Név, felhasználónév, e-mail cím, telefoszám, szállítási és számlázási cím. 

A fenti adatok adatkezelési célja: ügyfélkapcsolati célú adatkezelés, megrendelések teljesítéséhez szükséges adatkezelés, hírlevelek küldéséhez szükséges adatkezelés.

 

4. AZ ADATKEZELŐ


A vevő adatait a webáruház üzemeltetője, a Dr. Padló  Kft. (székhelye: 2510 Dorog, Esztergomi út 47., Cégjegyzékszám: 11-09-009538, Adószám: 13112527-2-11) kezeli. 

A Dr. Padló Kft. adatkezelési tevékenysége az 1992. évi LXIII. tv. 29. § törvény értelmében az alábbi azonosítószám alatt kerültek nyilvántartásba:

  • Webáruház üzemeltetés: NAIH-61131/2012.
  • Regisztráció: 03372-0001
  • Hírlevél: NAIH-61132/2012.
  • Direkt Marketing: NAIH-61130/2012.


Elérhetőségek
Postai úton: 2510 Dorog, Esztergomi út 47.
E-mailben: webaruhaz@drpadlo.hu
Telefon: +36 20/370 7067 munkaidőben hívható: 09:00 és 17:00 óra között

 

Igénybe vett adatfeldolgozók:

 

A Dr. Padló Kft. a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. A Dr. Padló Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

E-mail cím:  info@gls-hungary.com          

Tevékenység: csomagok kézbesítése

 

Név: Gebrüder Weiss Kft.

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2. (7600/1 hrsz) 

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@gw-world.com

Tevékenység: csomagok kézbesítése

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhely.EU Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4.

E-mail cím:  support@tarhely.eu

 

5. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

 

A Dr. Padló Kft. a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő, az adatkezelő, valamint az árut szállító vállalkozás férhet hozzá. Ez utóbbi esetben az áruszállító a szállítási címet és a fizetéshez szükséges adatokat kapja meg. A fentieken túlmenően a Dr. Padló Kft. jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés kezdete a vevő regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása. Az adatkezelés megszűnik az adatok adatkezelő általi törlésével, vagy a vevő ez irányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).

 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A regisztráció vagy a megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval illetve az megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

A hírlevél küldési célból adott adatok az érintett törlési kérelméig kerülnek kezelésre.

A személyes adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Dr. Padló Kft. 5 munkanapon belül törli rendszeréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webáruházon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

7. COOKIE


A cookie kisebb adatállomány, amelyet a Dr. Padló Kft. a webáruház látogatójának számítógépén helyez el és a látogató adatait tartalmazza. A cookiek használatából eredő, személyhez kötődő információkat és személyes adatokat a Dr. Padló Kft. nem adja át harmadik személy részére.

 

8. A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE


A Dr. Padló Kft.-vel történő kommunikáció visszautasítására a vevőnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
- e-mailben webaruhaz@drpadlo.hu e-mail címre vagy
- levélpostai küldemény útján a 2510 Dorog, Esztergomi út 47. postacímre.

 

9. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI
 

9.1 Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Dr. Padló Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

 

Dr. Padló Kft. az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Dr. Padló Kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

A Dr. Padló Kft. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Dr. Padló Kft. munkatársához fordulhat.

 

9.2  Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

 

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Dr. Padló Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Dr. Padló Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

 

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Dr. Padló Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Dr. Padló Kft. az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

9.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Dr. Padló Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Az Érintett a jogait az 1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja:

           

9.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 

  1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
  2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Dr. Padló Kft. jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Dr. Padló Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

10. ADATBIZTONSÁG

 

Dr. Padló Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

11. Egyéb rendelkezések

Dr. Padló Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Webáruházon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Webáruház használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017.01.01. napjától érvényes. 

 

 

Loading...
Loading...
Loading...